Vấn đề tiền bạc: Jasmine trò chuyện đầu tư với Stuart Gray

Vấn đề tiền bạc: Jasmine trò chuyện đầu tư với Stuart Grey


Thời gian đọc: < 1 tối thiểu

Trong chương trình tuần này, Jasmine Birtles nói chuyện với Stuart Gray từ Alliance Belief, cố gắng làm sáng tỏ các khoản đầu tư và giải thích ý nghĩa của việc có một danh mục đầu tư đa dạng.

Bạn cũng có thể xem nó trên Youtube tại đây.

bài viết liên quanLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *